Archiwalne artykuły:

Zmiany w podatkach w roku 2013

Powrót do listy artykułów

13.01.2013 Autor: Robert Mrówka

W dopiero co rozpoczętym roku podatkowym zafundowano nam nieco zmian w podatkach, przy czym niestety niektóre zmiany mają rewolucyjny charakter i jednocześnie nie są korzystne dla nas jako przedsiębiorców - przygotowaliśmy w naszej kancelarii dla Państwa kilka kluczowych informacji na temat rzeczonych zmian.

Oczywiście na straży ich wykonania stoimy my i to my musimy mieć pełną i usystematyzowaną wiedzę w ich przedmiocie. Aby jednakże nie ograniczać się wyłącznie do bezrefleksyjnego wykonania przepisów podatkowych, rekomendujemy Państwu lekturę materiałów zamieszczonych w załączniku. Oczywiście każdy przeczyta jedynie to, co uzna za celowe, lub nawet nic nie przeczyta. W naszym uznaniu materiał został przygotowany w sposób na tyle skondensowany, aby  jednocześnie nie zatracić sensu i walorów poznawczych przekazywania takiej informacji.

Ze swej strony chciałbym zaakcentować szczególnie dwie kwestie opisane w następnych artykułach (powiązanych z niniejszym).

a/ obowiązek korekty kosztów wynikających z niezapłaconych faktur VAT zakupu (30 dni od dnia w którym upłynął termin płatności lub 90 dni licząc od dnia zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodów); [zagadnienie nie dotyczy podatników opodatkowanych w formach ryczałtowych]

b/ obowiązek korekty podatku VAT wynikającego z niezapłaconych faktur VAT zakupu (150 dni od dnia w którym upłynął termin płatności); [zagadnienie nie dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia w podatku VAT].

Zmiany w przepisach podatkowych normujących te kwestie wymagają od nas (w sensie: od naszej kancelarii, ale również i od Państwa) przyjęcia odpowiedniego trybu postępowania z fakturami VAT zakupu, które kwalifikować się będą do dokonania korekt opisanych pod lit. a/ oraz pod lit. b/, także odpowiedniego trybu postępowania umożliwiającego identyfikację takich dokumentów. Kwestia identyfikacji dokumentów kwalifikujących się do korekty to szczególnie nieważki element dla tych podatników, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych (rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Ponieważ poruszone kwestie sprowadzają się zasadniczo do:

- prowadzenia i aktualizowania na bieżąco stanu Państwa zobowiązań (pod postacią faktur VAT lub innych dokumentów uprawniających do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, np. dok. KW, gdzie w ślad za nimi nie są wystawiane faktury VAT lub rachunki) na koniec każdego okresu rozliczeniowego,
- identyfikacji kosztów w firmach o orientacji produkcyjnej i handlowej (prowadzących księgi rachunkowe),
prosimy o zastanowienie się, jaki tryb postępowania byłby dla Państwa optymalny:
1/ prowadzący księgi przychodów i rozchodów
2/ prowadzący księgi rachunkowe.


Ad. 1/ możliwe rozwiązania, które pozwolą na sprostanie nowym obowiązkom to:
a/ podawanie przez Państwa wraz z dokumentami za każdy kolejny okres informacji w formie zestawienia, zawierającej listę niezapłaconych faktur VAT zakupu,
b/ powierzenie naszej kancelarii zadania polegającego na prowadzeniu listy rozrachunków (wymagać będzie od Państwa bardzo skrupulatnego przekazywania do nas wszystkich potwierdzeń zapłat),
c/ formalne uregulowanie współpracy pomiędzy nami w tym zakresie w ten sposób, iż to Państwo będą podawać nam informację w formie oświadczenia, czy i ew. jakie faktury są przeterminowane w sposób wymagający uwzględnienia ich w prowadzonych księgach na zasadzie korekty; w razie braku informacji z Państwa strony o fakcie istnienia na koniec miesiąca faktur VAT kwalifikujących się do objęcia ich korektą czy to na gruncie podatku dochodowego, czy na gruncie podatku VAT, przyjmować będziemy na zasadzie automatyzmu, że okoliczności uzasadniające korektę nie zachodzą (w tym przypadku ciężar odpowiedzialności w razie ujawnienia przez organy podatkowe lub kontroli skarbowej stanu odmiennego od wynikającego ze złożonego oświadczenia nie będzie mógł obciążać naszej kancelarii); nie jest to rozwiązanie postulowane przez nas, jednakże uwzględniając zasady ekonomiki w postaci kosztów pozyskania informacji o fakturach VAT wymagających korekty, nie możemy wykluczyć, iż niektórzy podatnicy rozwiązanie takie uznają za najodpowiedniejsze dla siebie,
d/ zmiana formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (nie odniesie niestety skutku na gruncie podatku VAT) na zaliczki uproszczone 
        - w 2013r. co miesiąc płacimy kwotę w wysokości 1/12 kwoty podatku wynikającej z zeznania podatkowego za rok 2011 bądź 2010 jeśli za 2011 rok nie wystąpił podatek dochodowy,
        - nie mogą skorzystać podatnicy, którzy zarówno w roku 2011 jak i 2010 nie wykazali podatku dochodowego.
        
Namawiam i gorąco zachęcam w naszym wspólnym interesie, mającym źródło w obowiązujących nas wzajemnie umowach, do tego, abyśmy wspólnie mogli podjąć decyzję, o których mowa powyżej, które miałyby okazać się jak najbardziej dla Państwa korzystne.


W razie pytań czy wątpliwości -pozostajemy do Państwa dyspozycji. Jednocześnie proponujemy szersze omówienie stosownych kwestii przy okazji odbierania od Państwa dokumentów za 01/2013.