Archiwalne artykuły:

Zmiany w fakturowaniu od 01 stycznia 2013 r.

Powrót do listy artykułów

13.01.2013 Autor: Robert Mrówka

W okresie od 1.1.2013 r. do 31.12.2013r. będą obowiązywały obecne przepisy i reguły w zakresie terminów wystawiania faktur VAT. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

W okresie od 1.1.2013 r. do 31.12.2013r. będą obowiązywały obecne przepisy i reguły w zakresie terminów wystawiania faktur VAT.

Ustawodawca dodał w tej materii 2 kwestie:
- §9 ust. 2 stosownego rozporządzenia – faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub świadczeń dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.
- §9 ust. 4 stosownego rozporządzenia – w przypadku WDT fakturę wystawia się nie później niż 15  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar.


Treść faktury

 Zgodnie z rozporządzeniem faktura ma zawierać:
- datę wystawienia faktury; [obecnie: dzień miesiąc i rok wystawienia faktury],
- kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę [po zmianach nie ma wątpliwości, że faktury można numerować w różny sposób np.oddzielnie w ramach każdego miesiąca],
- nr NIP sprzedawcy i nabywcy,
- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy [nie będzie można stosować nazw skróconych podatnika lub nabywcy],
- datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury [w przypadku faktury zaliczkowej trzeba będzie podać datę wpłaty zaliczki, uchylono odrębne postanowienia dotyczące usług ciągłych, ale w innym przepisie dopuszczono wystawianie faktury zbiorczej za cały miesiąc],
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
- miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
-  cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
- kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejszą zapłatę, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej [nowość],
- wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
- stawkę podatku;
- sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku [wprost wskazano, że na fakturze nie trzeba wyszczególniać wartości sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu];
- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
- kwotę należności ogółem.

Dodatkowe oznaczenia faktury

 - faktura wystawiana przez podatnika, który wybrał metodę kasową będzie zawierała oznaczenie „metoda kasowa” w miejsce dotychczasowej adnotacji: „Faktura VAT MP”;
- jeśli kontrahenci ustalili, że faktury będzie wystawiał nabywca (pozwala na to §6 ust. 1 rozporządzenia), to na fakturach takich należy zamieścić wyraz „samofakturowanie";
- w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży (zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT) na fakturze należy zamieścić wyrazy „procedura marży dla biur podróży"
- w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża (zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT) na fakturze należy zamieścić odpowiednio wyrazy: „procedura marży - towary używane", „procedura marży - dzieła sztuki" lub „procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"
- w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca na fakturze musi znaleźć się sformułowanie „odwrotne obciążenie".
- w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy należy wskazać:
a) przepis ustawy albo rozporządzenia, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
b) przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę towarów lub świadczenie usług, lub
c) inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Dotychczas był to symbol PKWiU, jeśli ustawa go powoływała lub przepis wykonawczy do niej powoływały się na ten symbol 


Faktury za paliwo

 Faktury dokumentujące sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie muszą już zawierać numeru rejestracyjnego tego pojazdu. Jednakże z praktycznych względów dla celów dowodowych należy zauważyć, że numer rejestracyjny zamieszczony na fakturze bądź to przez sprzedawcę, bądź przez nabywcę w formie adnotacji pozwoli na identyfikację dokonanego zakupu z konkretnym pojazdem, zwłaszcza kiedy podatnik dysponuje zarówno takimi, które dają prawo od odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliwa, jak i takimi, które uprawnienia takiego nie dają. 

Faktury uproszczone

 Faktura dokumentująca sprzedaż na kwotę należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro — jeżeli kwota ta określona jest w euro) faktura może nie zawierać:

- imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu;
- miary i ilości dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
- ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
- wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto):
- stawki podatku;
- sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
- kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

 
Faktury uproszczone nie mogą być stosowane do dokumentowania:
- sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
- przypadku, kiedy miejscem świadczenia jest terytorium innego niż Polska kraju UE i podatek od wartości dodanej rozlicza nabywca.

Z przepisów nie wynika, że nabywca może zażądać wystawienia zwykłej faktury zamiast uproszczonej

 

Faktury zbiorcze

Wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczych faktur. Mogą one obejmować transakcje z całego miesiąca. Faktura bowiem, może dokumentować kilka (ma być zmienione na „wiele”) odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Treść faktur korygujących

Zrezygnowano z obowiązującego obecnie wymogu umieszczania obok prawidłowej treści korygowanych pozycji także pozycji i kwot błędnie wskazanych w fakturze korygowanej. Zamiast tego koniecznym jest umieszczenie na takiej fakturze korygującej różnicy między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

Termin na wystawienie faktury dokumentującej WDT

W przypadku WDT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar. Ten sam termin będzie stosowany w odniesieniu do świadczenia usług na rzecz podatników zagranicznych w przypadkach, o których mowa w art. 28b ustawy (większość usług).

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury

Podatnicy zostali zobowiązani do określenia sposobów zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Wymóg ten odnosi się nie jak dotychczas wyłącznie do faktur elektronicznych, lecz obecnie także do tradycyjnych faktur papierowych. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. 

Dyrektywa wymaga, aby kontrolę biznesową wdrożyły osoby odpowiedzialne w firmie za finanse, rachunkowość i sprawozdawczość finansową. Można to zrobić, przyjmując np. uchwałę zarządu określającą zasady fakturowania w firmie, a więc zasady, które określą ścieżkę sprawdzania faktury. Można przyjąć regulamin fakturowania w firmie albo np. wdrożyć oprogramowanie, które pozwoli na pokazanie procedury wystawiania faktur, powiązania z dostawą lub usługą oraz dokumentów z nią powiązanych. Wystarczy, aby program umożliwiał wygenerowanie raportu, z którego będzie wynikało, kiedy faktura została wystawiona, jaki jest jej numer, kiedy doszło do sprzedaży, jakie dokumenty są z nią powiązane (np. dokument magazynowy lub dokument potwierdzający płatność) oraz jaka jest wartość sprzedaży i kwota VAT.