Archiwalne artykuły:

Dla ustalenia kosztów podatkowych ważna jest wartość remanentów

Powrót do listy artykułów

Autor: Robert Mrówka

Urząd skarbowy, sprawdzając rzetelność księgi podatkowej w rozliczonych kosztach, ma prawo uwzględniać wartości remanentu początkowego i końcowego.

PORADA.

Organ podatkowy stwierdził nierzetelność podatkowej księgi przychodów i rozchodów u przedsiębiorcy, uznając, że kwota zawyżonych kosztów uzyskania przychodów stanowi 6,1 proc. kosztów wykazanych w księdze. Do wyliczenia kosztów uzyskania przychodów organ podatkowy przyjął tylko wartości remanentu początkowego i remanentu końcowego, w wyniku czego kwota zawyżonych kosztów stanowiła 6,1 proc. kosztów wykazanych w księdze.

- Czy prawidłowo wyliczono wartość kosztów uzyskania przychodów do stwierdzenia nierzetelności księgi - pyta w liście do redakcji pan Mateusz z Koszalina. 

Zdaniem ekspertów tak. Robert Mrówka, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Dominus wyjaśnił, że przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) do kosztów nakazują stosować odpowiednio odnoszące się do przychodów regulacje w zakresie dopuszczalnego pułapu błędów. 

- Tym samym dla uznania ksiąg za rzetelne, błędne zapisy dokonane w ciężar kosztów nie mogą przekroczyć łącznie 0,5 proc. kosztów wykazanych w księgach za dany rok podatkowy. Zarówno remanent początkowy, jak i 
końcowy są bez wątpienia elementami kształtującymi wysokość kosztów poniesionych w roku podatkowym - podkreśla Robert Mrówka. 

Dodaje, że nie sposób pominąć też, że wartość spisu z natury ustalona m.in. na dzień 1 stycznia oraz na koniec roku podatkowego podlega wpisowi do księgi. Dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym niezwykle istotne jest określenie, jaka część poniesionych kosztów odnosi się do osiągniętych przychodów. 

Służy temu właśnie m.in. porównanie różnic remanentowych. 

- Przyjęcie odmiennego od zaprezentowanego stanowiska spowodowałoby stosowanie ustalonego procentowo progu z jednej strony w odniesieniu do zrealizowanych przychodów, a z drugiej do kosztów w wysokości im nieodpowiadającej - uważa Robert Mrówka. 

Dominik Klemens, konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek zwraca uwagę, że aby uniknąć sytuacji, w której każda pomyłka w prowadzeniu ksiąg podatkowych skutkowałaby sankcjami wobec podatnika, minister finansów określił pewne odstępstwa od uznawania ksiąg za nierzetelne. 

- Przykładowo nie uznaje się ksiąg za nierzetelne, w sytuacji, gdy kwota zaniżenia przychodów nie przekracza łącznie 0,5 proc. ich wartości w danym roku podatkowym. Ten przepis ma analogiczne zastosowanie w przypadku 
zawyżenia kosztów - mówi Dominik Klemens. 

Ważne!!
Podatkową księgę przychodów i rozchodów uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Aby księga mogła być uznana za rzetelną, błędy w wydatkach zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie mogą przekraczać 0,5 proc. kosztów całego roku