Archiwalne artykuły:

Czy zaliczka na PIT wpływa na wysokość pensji?

Powrót do listy artykułów

Autor: Robert Mrówka

Jaką dostanę kwotę netto z wynagrodzenia o pracę przy 12 tys. zł brutto. Czy ta kwota zmieni się po kilku miesiącach, gdy będę przekraczać próg 19, 30, 40 proc. skali PIT?

Tak.

Kwoty pobranych zaliczek wpływają na wysokość wypłacanego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie netto za pierwszy miesiąc, jakie otrzyma pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy założeniu, że przysługuje mu gratyfikacja za świadczoną pracę w kwocie brutto 12 tys. zł, wyniesie obecnie 8327,87 zł. Pensja brutto podlega w pierwszej kolejności pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne. Łącznie jest to 13,71 proc. podstawy naliczenia, co powoduje, że na te tytuły z kwoty wynagrodzenia brutto musimy przeznaczyć 1645,20 zł. Od kwoty, jaka nam pozostała po dokonaniu tych potrąceń, czyli 10 354,80 zł, musimy jeszcze wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Stanowi ona 9 proc. od kwoty wynagrodzenia brutto, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W naszym przypadku będzie to 931,93 zł. Zasadą jest, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega ograniczeniu do wysokości naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednak ma to miejsce w przypadku wynagrodzenia brutto mniejszego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 1126 zł.

Ostatnim obligatoryjnym potrąceniem, z jakim musimy się liczyć, jest wspomniana już zaliczka na PIT. Z konstrukcji obliczania tej zaliczki wynika, że w pierwszej kolejności od uzyskanego przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne odliczyć możemy koszty uzyskania przychodu. W odniesieniu do umowy o pracę wynoszą one 111,25 zł, jeżeli pracownik pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka bądź 139,06 zł, jeżeli dojeżdża z innej miejscowości. Po ustaleniu wysokości kosztów możemy przystąpić do obliczenia należnej zaliczki. Wynosić ona będzie 1095 zł.

Wartość ta wynika z zastosowania stawki podatku w wysokości 19 proc. do uzyskanego dochodu [(10 354,80 - 111,25) x 19 proc.] i pomniejszenia tak uzyskanej kwoty o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w części podlegającej odliczeniu, czyli 7,75 proc. podstawy jej wymiaru [10 354,80 x 7,75 proc. = 802,50] oraz równowartość ulgi - 48,90 zł. Pamiętać musimy przy tym o konieczności zaokrąglania zarówno podstawy opodatkowania, jak i samego podatku do pełnych złotych. Stąd po tych wszystkich wyliczeniach pozostaje nam kwota wynagrodzenia netto 8327,87zł.

W miarę upływu czasu i otrzymywania kolejnych wynagrodzeń w trakcie roku podatkowego wystąpić mogą dwa czynniki, które spowodują, że kwota do wypłaty będzie się w sposób istotny różnić od wyliczonej. Będą to przekroczenie pierwszego i drugiego progu podatkowego oraz przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przekroczenie progu podatkowego (I - 44 490 zł; II - 85 528 zł) skutkować będzie koniecznością poboru podatku według odpowiednio wyższej stawki, czyli 30 lub 40 proc. 


PODSTAWA PRAWNA 
- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).