Archiwalne artykuły:

Czy zagraniczna renta podlega PIT w Polsce?

Powrót do listy artykułów

Autor: Robert Mrówka

Mieszkam w Polsce, ale po zmarłym mężu otrzymuję rentę wdowią z ubezpieczenia niemieckiego - Deutsche Rentenversicherung. Również córka otrzymuje rentę z tego samego źródła oraz rentę z ubezpieczenia obowiązkowego tzw. Betriebsrente wypłacaną dla mnie i dla córki z Kommunale Versorgungskasse fur Westfalen Lippe. Czy muszę rozliczyć się z podatku w Polsce?

Nie 

Zgodnie z generalną zasadą renty zagraniczne wypłacane z obowiązkowych systemów 
ubezpieczeniowych są zwolnione z podatku w Polsce. 

Emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w pierwszym państwie z drugiego państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym państwie. Jednak bez względu na to uregulowanie płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w pierwszym państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie. Kluczowe zatem będzie ustalenie, czy którekolwiek z wymienionych przez czytelniczkę świadczeń stanowi element obowiązkowego systemu ubezpieczenia społecznego. Jak podaje Ministerstwo Finansów na podstawie informacji jego niemieckiego odpowiednika, przed reformą niemieckiego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, tj. przed 1 października 2005 r., w ramach obowiązkowego systemu ubezpieczenia społecznego świadczenia wypłacali następujący ubezpieczyciele: 

Po 1 października 2005 r. wszystkie wskazane podmioty zostały objęte wspólną nazwą niemiecka federalna instytucja ubezpieczeń rentowych (Deutsche Rentenversicherung). Ze świadczeniami, określonymi w art. 18 ust. 2 wspomnianej umowy, należy utożsamić te, które realizują wymienione instytucje. Tym samym wszelkie inne wypłaty o charakterze emerytalno-rentowym podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. 

Zatem polskiemu prawodawstwu podatkowemu podlegać będzie renta pracownicza (Betriebsrente), natomiast kwoty uzyskiwane z Deutsche Rentenversicherung podlegać będą opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. 

PODSTAWA PRAWNA 

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie 14 maja 2003 r. 
(Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90).