Archiwalne artykuły:

Czy w Polsce rozlicza się zarobki holenderskie?

Powrót do listy artykułów

Autor: Robert Mrówka

Na okres wakacyjny wyjechałam do Holandii (lipiec-październik). Pracę uzyskałam przez holenderskie biuro pośrednictwa pracy. Obecnie pracuję w Polsce. Czy w zeznaniu rocznym mam obowiązek wykazywać moje dochody osiągnięte w Holandii?

Tak 

 W zeznaniu podatkowym składanym w polskim urzędzie skarbowym należy uwzględnić również te przychody z pracy najemnej, które zostały uzyskane poza granicami kraju. 
Do rozliczenia zarobków zagranicznych w Polsce służy formularz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG. W załączniku tym wykazujemy przychody z tytułu działalności wykonywanej za granicą oraz zapłacony od tych przychodów podatek. O konieczności takiego postępowania przesądza fakt, że autorka pytania pozostaje rezydentem RP, co oznacza, że w składanym rocznym zeznaniu podatkowym musi wykazać wszystkie uzyskane przychody, niezależnie od tego, gdzie jest położone ich źródło. Dotyczy to tych osób, które w roku podatkowym przebywały na terytorium Polski dłużej niż 183 dni i dodatkowo, w odniesieniu do których całokształt okoliczności wskazuje, że właśnie tutaj znajduje się ich centrum interesów życiowych. 

 Możemy mieć również do czynienia z sytuacją, kiedy przychody osiągnięte za granicą opodatkowane będą tylko w Polsce. Stanie się tak, kiedy zostaną spełnione łącznie trzy warunki: 
- odbiorca wynagrodzenia przebywa za granicą nie dłużej niż przez 183 dni w roku, 
- wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Holandii, 
- wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Holandii. 

 Jak wynika z treści pytania - osoba zainteresowana zostanie rozliczona w państwie źródła, czyli Holandii, a zatem okoliczności te zapewne nie miały miejsca. 
Konieczność wykazania dochodów zagranicznych w zeznaniu składanym w Polsce w zestawieniu z faktem, że i w Holandii został pobrany i zapłacony podatek, powodowałby, że ten sam dochód byłby opodatkowany dwukrotnie. 

 Zapobiec ma tej sytuacji mechanizm określony zarówno w art. 27 ustawy o PIT, jak i w art. 23 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jaką Polska zawarła z Holandią. Polega on na tym, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiągnie dochód, który został opodatkowany w Holandii, to w rozliczeniu podatku dokonywanym w Polsce dokonuje się odliczenia kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Holandii. Jednak odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Holandii. 

Podstawa prawna 
- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z 
późn. zm.). 
- Konwencja podpisana w Warszawie 13 lutego 2002 r. między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120).